Blog

Kategorie bloga

Nowelizacja w prawie podatkowym

10.01.2015 | Kategoria: Prawo 

Począwszy od 1 stycznia 2016 roku mają zastosowanie znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej. Nowelizacja miała na celu uproszczenie procedur podatkowych, informatyzację procedur oraz uszczelnienie systemu poboru podatków. Kancelaria zaprasza do zapoznania się z krótkim przeględem zmian, które staraliśmy się przedstawić w prosty i zrozumiały sposób, tłumacząć jak na prawników przystało "co, jak i dlaczego" będzię nas męczyć w tym roku.

Zapraszamy do lektury!

Spośród znowelizowanych przepisów szczególnej uwagi wymagają następujące:
a) wprowadzono nową klauzulę dotyczącą rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść podatnika (in dubio pro tributario).
Zgodnie z zasadą niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego są rozstrzygane na korzyść podatnika. Nowo zasada została jednak poddana krytyce przez przedstawicieli doktryny, z uwagi na fakt, że w praktyce zdarza się, że wątpliwości dotyczą nie tyle treści przepisów, co stanu faktycznego, co nie objęte rzeczoną zasadą w jej obecnym brzmieniu;
b) podatek można zapłacić w urzędach skarbowych oraz celnych za pomocą karty płatniczej.

Obowiązek ponoszenia kosztów opłat i prowizji związanych z wyborem takiego sposobu zapłaty spoczywa jednak na podatniku. Co istotne, metoda płatności za pomocą karty płatniczej jest obecnie możliwa tylko w sytuacji, gdy organ podatkowy dysponuje odpowiednim urządzeniem do autoryzacji kart płatniczych .Nie wprowadzono dotychczas jednak obowiązku posiadania przez organy podatkowe tego typu urządzeń.
c) podatek może być zapłacony przez inne osoby niż podatnik.

Dotychczas brak był możliwości zapłaty zobowiązania podatkowego przez osobę trzecią. Od stycznia 2016 roku, może go zapłacić za podatnika jego małżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym lub macocha – bez ograniczenia kwotowego. Inny podmiot może niż wyżej wymienione może zapłacić za podatnika, gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł, a właściciel aktualny przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, gdy podatek zabezpieczony jest tym prawem rzeczowym.
d) podatnik może wystąpić do organu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (e-mail, telefonicznie) z wnioskiem o udzielenie informacji czy wydana została interpretacja indywidualna oraz o jej rozstrzygnięcie.
Obsługa podatków majątkowych oraz karty podatkowej może odbywać się także elektronicznej, z wykorzystaniem Portalu Podatkowego. Podatnik może założyć konto na portalu, co wymaga jednak uprzedniego złożenia pisemnego wniosku do organów podatkowych oraz rejestracji. Portal umożliwi podatnikowi podgląd jego spraw podatkowych oraz informacje o złożonych deklaracjach i pismach. Organ z kolei będzie mógł doręczać za jego pośrednictwem pisma podatnikowi, jeżeli ten wystąpi wcześniej z takim wnioskiem.
e) wprowadzono podwyższoną oraz obniżoną stawkę odsetek za zwłokę przy zaległościach podatkowych.
Wprowadzono rozwiązanie, mające zachęcać podatników do samodzielnego korygowania błędów w deklaracjach podatkowych. W sytuacji bowiem, gdy podatnik w okresie 6 miesięcy ujawni błędy w rozliczeniach oraz dokona korekty deklaracji, będzie mógł liczyć na naliczenie obniżonych odsetek za zwłokę  - 50% podstawowej stawki za zwłokę (czyli 4% w skali roku). Z drugiej jednak strony, wprowadzono podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki procentowej (12% w skali roku), w sytuacji gdy podatnik nie dokona samokontroli, a organy podatkowe ujawnią zaległość w zakresie podatku VAT, akcyzy oraz cła. Będzie ona naliczana w przypadku, gdy podatnicy zaniżą zobowiązanie o ponad 25% kwoty należnej bądź zawyżą kwotę nadpłaty lub zwrotu podatku i o więcej niż pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.
f) przewidziano wydawanie ogólnej interpretacji podatkowej zamiast powielania interpretacji indywidualnych.
Podatnik nie otrzyma interpretacji indywidualnej, jeśli jej zakres pokrywa się z wydaną uprzednio interpretacją ogólną. W takiej sytuacji, Dyrektor Izby Skarbowej wyda podatnikowi potwierdzenie, że ten może zastosować interpretację ogólną.
g) umożliwiono składanie wspólnych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przez wszystkie podmioty uczestniczące w transakcji.
Przepis ten będzie miał znaczenie dla podmiotów, które uczestniczą w tym samym zdarzeniu gospodarczym (np. wspólny wniosek nabywcy i sprzedawcy przy umowie sprzedaży). Do tej pory, podmioty, chcąc uzyskać ochronę wynikającą z uzyskania interpretacji indywidualnej, musiały występować każdorazowo z odrębnym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Rodziło to sytuacje, w których w tożsamych sprawach wydawane były odmienne rozstrzygnięcia.
h) organy podatkowe mogą żądać złożenia oświadczeń o stanie majątkowym od podatnika nie tylko w trakcie kontroli skarbowej, ale także w postępowaniach podatkowych.
Takie uprawnienie jest możliwe jedynie w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że osoba nie ujawniła wszystkich obrotów lub przychodów, które mają znaczenie dla określenia lub ustalenia zobowiązania podatkowego. Przepis ten znajdzie w praktyce zastosowanie głównie w postępowaniach w przedmiocie nieujawnionych źródeł dochodów.

Trudno na dzień dzisiajszy jednoznacznie ocenić jak bardzo zmiany Ordynacji podatkowej będą doniosłe dla podatników. Szczególnie czy ich faktyczne wprowadzenie w życie wywrze realne skutki na płaszczyźnie postępowań podatkowych. Z całą pewnością część zmian jest odpowiedzią ustawodawcy na coraz śmielsze poczynania doradców podatkowych, biur rachunkowych, księgowych, a także coraz szerszej rzeszy prawników od podatków, którzy przy użyciu rożnych instrumentów starają się już nie tylko o osiągnięcie optymalizacji podatkowej, ale także konstruowania skoplikowanych instrumentów i rozwiązań prawnych mających zabezpieczać interesy klientów nie tylko na płaszczyźnie przepisów materialnych, ale także proceduralnych.

Kancelaria Prawna Siciarz & Siciarz z należytą uwagą będzie przyglądać się funkcjonowaniu wprowadzonych zmian w praktyce. Domyślamy się, że nasze koleżanki i koledzy "po fachu", radcy prawni zatrudnieni w Urzędach Skarbowych i Urzędach Kontroli Skarbowej, z niemałym optymizmem przyjęli część zmian w części proceduralnej Ordynacji podatkowej. My, jako prawnicy reprezentujący interesy podatników jesteśmy zawsze dobrej myśli. A jak pokazuje życie i nasze skromne prawnicze doświadczenie w tej materii, przepis jest tylko przepisem, a jak mówi stare powiedzenie, papier jest cierpliwy i wszystko przyjmie . . .


 « powrót do poprzedniej strony
» Prawo (1)
Aktualności
Dec 12, 2011 Zmiana siedziby

Więcej aktualności
Masz pytania?